คณะสงฆ์และผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เป็นประธานในพิธี
หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาในวัด
อารามเขตพื้นที่การศึกษา