ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา๒๕๖๑
เนื่องด้วยการอนุรักษ์ภาษาไทยคือ
การรักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ของคนในชาติ
มีกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทยสมัยต่างๆ
การร้องเพลงไทยและ
ละครในเรื่องอิเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียน