พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2561
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานกำเนิดเสือป่า ด้วยพระองค์ทรง
เห็นว่าเด็กผู้ชายทั้งหลายก็เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับ
การฝึกฝน และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติไป
พร้อมๆกับการฝึกฝนให้มีความรู้ และทักษะในทาง
เสือป่าด้วย เพื่อว่าในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นจะได้
ประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอน
        ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้
ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่าสำหรบเด็ก
ชาย ที่ทรงพระราชทานชื่อว่า ลูกเสือ   
         ในกิจการนี้พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์
ที่ให้เด็กชายจดจำหลักสำคัญ 3 ประการคือ
        1.  ความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดำรงรัฐสีมา
อาณาจักร โดยต้องตามนิติธรรมประเพณี
        2.  ความรักชาติบ้านเมือง และนับถือพระ
ศาสนา
        3.  ความสามัคคีในคณะ และไมทำลายซึ่ง
กันและกัน