ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน
กิจกรรมวันอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2561
ในงานมีการประกวดมิสอาเซียนและ
การแสดงของกลุ่มสาระฯต่าง ๆ