รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน
เปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และมอบรางวัลการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ
รวมทั้งการแต่งกายชุดรีไซเคิล
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
18 สิงหาคม 2561