ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2561
23 สิงหาคม 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ชมกิจกรรมนันทนาการ การประกวดกองเชียร์  การแสดงTO BE NUMBER ONE
และเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
24 สิงหาคม 2561

WISUT  GAME