รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์