นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร ผอ.สพม.เขต 6
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การทำภาพยนตร์สั้นคุณธรรม จริยคุณผู้บริหาร
นำโดยวิทยากรผู่ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  อาจารยางกูรและคณะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (24 กันยายน 2561)