นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร ผอ.สพม.เขต 6
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตป้อมปราการ
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย สพม.เขต 6 นำโดยวิทยากร
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และแสดงมุทิตาจิตานุสรณ์ครูที่จะเกษียณอายุราชการ จังหวัดสมุทรปราการ
(25 กันยายน 2561)