มูลนิธิวัดราชบพิธฯและผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (5 กันยายน 2561)