นางบุศรา  แดงเพ็ชร ครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อการดำรงชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ปีการศึกษา 2561
จัดโดย อบจ.สมุทรปราการ  (7 กันยายน 2561)