นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมยศ  พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน