นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน