นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี