นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน