ทำเนียบผู้บริหาร

นายคล้าย พงษ์เวช

ตำแหน่งครูใหญ่ชั้นโท ดำรงตำแหน่ง
 เมื่อ พ.ศ.
2480 - 2485

นางนารี วนิชกิจ

ตำแหน่งครูใหญ่ชั้นโท ดำรงตำแหน่ง
เมื่อ พ.ศ.
2485 - 2492

นางละออ วิสิฐพันธ์

ตำแหน่งครูใหญ่ชั้นโท ดำรงตำแหน่ง
เมื่อ พ.ศ.
2493 - 2500

นางกรองกาญจน์ รัศมีทัต

ตำแหน่งครูใหญ่ชั้นโท ดำรงตำแหน่ง
 เมื่อ พ.ศ.
2500 - 2508

นางสมร ท้วมชุมพร

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2508 - 2528

นางดวงเดือน เต็งต้นวงศ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2528 - 2530

นางยุพิน สุวรรณเสนีย์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2530 - 2533

นางมาลี ถาวรานุรักษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2533 - 2537

นางสุขุมาลย์ เชาวน์ทวี

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2537 - 2542

นางรัชนี ศุภเกษตร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ พ.ศ. 2542 - 2544

นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2544 - 2545

นายบรรลือชัย ผิวสานต์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง
เมื่อ พ.ศ.
2545 - 2551

นายสุรพล พาลี

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2551 - 2555

นายสมยศ พุทธนิมนต์

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2555 - 2560

ว่าที่ร.ท.ขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา 

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน