โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้แก่
-โครงงานทางวิชาการ
-ค่ายทางวิชาการ
-สะเต็มศึกษา  เป็นต้น