เปิดภาคเรียนที่ 2
วันที่ 1 พ.ย. 2560
รับตารางสอน
ทำความสะอาดห้อง
คาบที่ 3 เรียนปกติ
วันเดียวกันนี้
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2