ปฏิทินงานวัดผล
27-30 พ.ย. ติดตามนักเรียนที่ยังตกค้าง
                 สอบแก้ไขข้อบกพร่องครั้งที่2
1 ธ.ค.    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ผ่าน
               เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมรร.
25-29 ธ.ค. สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2
15 ม.ค.2561 แจ้งผลการสอบระหว่างภาค
3-4 ก.พ. นร.ม.3 สอบโอเน็ต
9 ก.พ.   ประกาศรายชื่อนร.ที่มีเวลาเรียน
              ไม่ถึงร้อยละ 80
13 ก.พ. นร.และผู้ปกครองยื่นคำร้องขอ
             ให้นร.เพื่อมีสิทธิ์สอบปลายภาค
19-23 ก.พ. สอบปลายภาคเรียน
3-4 มี.ค. นร.ม.6 สอบโอเน็ต
12 มี.ค. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2
16 มี.ค. ประกาศผลสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
26 มี.ค. ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3
30 มี.ค. อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 ม.6 รุ่นที่ 1
3 เม.ย.  ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6