โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  71 ถ.ทรงเมือง  ต.ตลาด  อ.พระประแดง    จ.สมุทรปราการ โทร.024625428  FAX.024633439
นางกนกพร  ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน