วิสัยทัศน์

“โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล บริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ปรัชญาโรงเรียน

เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย

พันธกิจของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี


                1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                2. ส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่สากล

                3. ส่งเสริมคุณภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้เต็มศักยภาพ

                4. ส่งเสริมคุณภาพ ความเพียงพอของสื่อและแหล่งเรียนรู้

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พระครูวินัยธร ตงฮะ อติลาโภ ผู้แทนองค์กรศาสนา

2. พะครูพิศาลสรนาท ผู้แทนองค์กรศาสนา

3. นายสุรัต  อัตนวานิช ประธานคณะกรรมการ

4. นางจำปาศรี เทพสง่า ผู้ทรงคุณวฒิ

5. นายประมวญ บุญญพาพงศ์ ผู้ทรงตุณวุฒิ

6. นางชณิกา เทศดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

8 นางพรพรรณ มลิซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒ

9. นางอำนวย ทองศรีสุทธิกุล ผู้ทรงคุณุฒิ

10. นางกัณ์นิภา เขตเผชิญไชย ผู้แทนองค์กรปกครท้องถิ่น

11. นางพัชากร หอกลาง ผู้แทนชุมชน

12. นางสาวประพีร์ นาวาดิษฐ์ ผู้แทนศิษยเก่า

13. นางกฤษณา ฤดีอเนกสิน ผู้แทนผู้ปกครอง

14.นายสมยศ พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

15. นางบุษรา  แดงเพ็ชร ผู้แทนครู