เครื่องมือในการเสาะหาความถนัดของนักเรียน
ให้นักเรียนทำหรือครูเป็นผู้สังเกตทุกหัวข้อ
แนวโน้มนักเรียนมีลักษณะอย่างไรให้ใช้เกณฑ์เกินร้อยละ 75 ของการประเมินผลในแต่ละหัวข้อ
นำมาพิจารณาเพื่อสรุปในภาครวม

1. นักคิดสร้างสรรค์

2. นักคิดจินตนาการทางศิลปะ

3. นักคิดทางภาษา

4. นักคิดเป็นผู้นำ

5. นักคิดทางวิชาการ

6. นักคิดทางคำนวณ

7. นักคิดทางเสียงดนตรี

8. นักคิดทางวิทยาศาสตร์

9. นักคิดทางการกีฬา

10. นักคิดทางการสืบสวน