โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ชื่อโรงเรียน
วิสุทธิกษัตรี
อักษรย่อ
ว.ก.
วันสถาปนา
8 กรกฏาคม 2482
สถานที่ตั้ง

เลขที่ 71 ถนนทรงเมือง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130

เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6
โทรศัพท์
02-4625428,02-4633439
โทรสาร
024633439
นามเรียกขานวิทยุ
วิสุทธ์
เนื้อที่

6 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน

สีแดง-สีขาว
สีแดง หมายถึง ความอดทน มานะบากบั่น ความเข้มแข็ง และความมีอำนาจเกรียงไกร
สีขาว หมายถึง ความสะอาดสดใสปราศจากมลทินทั้งปวง ความบริสุทธิ์


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์ พระผู้มีบุญองค์ที่ 18 พระลักษณะ พระพักตร์ ศิลปะสมัยสุโขทัยและอยุธยารวมกัน ส่วนพระองค์ ศิลปะสมัยอยุธยา ส่วนฐาน ศิลปะยุครัตนโกสินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมยศ พุทธนิมนต์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1. นายวรวิทย์ ภู่กร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคลากร
2. นางสุวธิดา เกิดโต
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. นายประภาส กรุดพันธ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. นางจิรภา สบายดี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


สัญลักษณ์

เครื่องหมายมงกุฏแผ่รัศมี ครอบดอกบัวเหนืออักษร ว.ก.
รัศมีของมงกุฏ หมายถึงปัญญา

มงกุฏ หมายถึงเกียรติคุณความดีที่เรายึดมั่น
ดอกบัว หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดและผุดผ่อง

คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
" แสงสว่างอื่นใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี "

ปรัชญา

เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว
อุดมการณ์โรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม
กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ

คณะสีของโรงเรียน

1. คณะสีนิลุบล สีฟ้า
2. คณะจงกลนี สีชมพู
3. คณะสุทธาสิโนบล สีม่วง
4. คณะสัตตบุษย์ สีเหลือง