โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

อักษรย่อ

ว.ก.

วันสถาปนา

8 กรกฏาคม 2482

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 71 ถนนทรงเมือง ตำบลตลาด
 อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130

เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6

โทรศัพท์

0-2462-5428

โทรสาร

0-2463-3439

นามเรียกขานวิทยุ

วิสุทธ์

เนื้อที่

6 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

สีประจำโรงเรียน

สีแดง-สีขาว
สีแดง   หมายถึง ความอดทน มานะบากบั่น  
    ความเข้มแข็ง และความมีอำนาจเกรียงไกร

สีขาว   หมายถึง ความสะอาดสดใส
    ปราศจากมลทินทั้งปวง ความบริสุทธิ์


พระพุทธรูป
ประจำโรงเรียน

พระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์

 พระผู้มีบุญองค์ที่ 18
พระลักษณะ พระพักตร์ ศิลปะสมัยสุโขทัยและอยุธยารวมกัน
ส่วนพระองค์ ศิลปะสมัยอยุธยา
ส่วนฐาน ศิลปะยุครัตนโกสินทร์


สัญลักษณ์

เครื่องหมาย
มงกุฏแผ่รัศมี ครอบดอกบัวเหนืออักษร ว.ก.


รัศมีของมงกุฏ หมายถึงปัญญา


มงกุฏ หมายถึงเกียรติคุณความดีที่เรายึดมั่น

ดอกบัว หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดและผุดผ่อง

คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
" แสงสว่างอื่นใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี "

ปรัชญา

เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัว

อุดมการณ์โรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม
กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ

คณะสีของโรงเรียน

 คณะสีนิลุบล สีฟ้า


 คณะจงกลนี สีชมพู


 คณะสุทธาสิโนบล สีม่วง


 คณะสัตตบุษย์ สีเหลือง