ผู้บริหารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

 

 ว่าที่ร.ท.ขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน