ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นางกนกพร  ดวงยิหวา
รองผู้อำนวยการฯ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน