การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2024)
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

 

OIT 1 โครงสร้าง
OIT 2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT 3 อำนาจหน้าที่
OIT 4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
OIT 5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT 8 Q&A
OIT 9 Social Network
OIT 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
OIT 11 แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
OIT 12 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
OIT 13 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
OIT 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT 17 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT 18 E-Service
OIT 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
OIT 20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
OIT 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ รายเดือน
OIT 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี
OIT 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT 24 การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
OIT 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT 31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
OIT 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
OIT 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
OIT 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
OIT 35 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT 37 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
OIT 38 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
OIT 39 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
OIT 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT 43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน